Ordinul 39 din 6 aprilie 2009 (Ordinul 39/2009)

 

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

 

Publicat in Monitorul Oficial 253 din 16 aprilie 2009 (M. Of. 253/2009)

 

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, si ale Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1 din 24 martie 2009, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate si propunerile de taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare,

 

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. –

(1) Se aproba tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordonate, prevazute in anexa nr. 1.

(2) Persoanele fizice si juridice care solicita prestarea serviciilor prevazute de prezentul ordin au obligatia de plata a tarifelor, cu exceptia situatiilor in care prin lege se prevede in mod expres exceptarea de la plata acestora.

(3) Serviciile care se refera la inscrieri in cartea funciara, prevazute la nr. crt. 2 din anexa nr. 1, includ si eliberarea gratuita a unui extras de carte funciara pentru informare, care prezinta modul in care a fost efectuata inscrierea.

(4) La cerere, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate pot presta in regim de urgenta serviciile prevazute de prezentul ordin.

(5) Plata tarifelor de urgenta presupune furnizarea serviciilor solicitate intr-un termen stabilit prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(6) Furnizarea serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, si plata unui tarif suplimentar, al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei.

(7) Solutionarea cererilor de inscriere in cartea funciara in regim de urgenta nu poate deroga de la principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara, in cazul existentei unor cereri multiple cu privire la acelasi imobil. In cazul in care respectarea principiului de mai sus nu permite solutionarea cererii in regim de urgenta, tariful de urgenta va fi restituit solicitantului.

(8) In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in regim de urgenta din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se prelungeste cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.

Art. 2. –

(1) Tarifele prevazute in anexa nr. 1 se achita de catre solicitant sau de catre orice alta persoana interesata, daca partile convin astfel.

(2) Tarifele prevazute in anexa nr. 1 se incaseaza anticipat inregistrarii cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

(3) Neplata tarifului corespunzator serviciilor solicitate, in termenul legal, sau plata partiala a acestuia atrage respingerea cererii.

(4) Tarifele platite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, in limita cererii initiale, fara plata unui tarif suplimentar, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii incheierii. Ulterior implinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifeaza cu 60 lei. In situatia in care la redepunerea cererii respinse se solicita furnizarea serviciului in regim de urgenta, se va proceda in felul urmator:

a) daca, in vederea solutionarii cererii respinse, s-a achitat tariful de urgenta, nu se va mai achita un nou tarif de urgenta;

b) daca, in vederea solutionarii cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgenta, se va achita un tarif suplimentar al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput in vederea solutionarii cererii respinse.

(5) Cand printr-o singura cerere se solicita furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datoreaza pentru fiecare serviciu solicitat, dupa natura lui.

(6) Impotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Directorul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in urma analizei cererii de reexaminare, poate dispune restituirea totala sau partiala a tarifului contestat.

Art. 3. –

(1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevazute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, in cazul primei inregistrari in cadastru si cartea funciara a terenurilor agricole situate in extravilanul localitatilor, dobandite prin titlurile de proprietate emise in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Furnizarea in regim de urgenta a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgenta in cuantum de 480 lei.

(2) Serviciile prevazute la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2 din anexa nr. 1, in cazul intabularii in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobandite in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se tarifeaza cu 60 lei.

(3) Sunt scutite de plata tarifelor prevazute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de prima inregistrare in cadastru si cartea funciara a imobilelor aflate in patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. Serviciul prevazut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifeaza cu 60 lei. Serviciul prevazut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifeaza cu 10 lei in cazul receptiei tehnice pentru exproprieri.

(4) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de receptie a lucrarilor de cadastru si cele de publicitate imobiliara solicitate in regim normal sau de urgenta de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, de unitatile sale subordonate si de persoanele care au calitatea de angajat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara ori al unitatilor subordonate, in cazul in care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.

(5) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de receptie a lucrarilor de cadastru si cele de publicitate imobiliara cu privire la imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte sa realizeze lucrari de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2005, cu modificarile ulterioare.

(6) Sunt scutite de la plata tarifelor prevazute de prezentul ordin serviciile de cadastru si publicitate imobiliara solicitate de instantele de judecata, organele de cercetare si de urmarire penala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia serviciilor prevazute la nr. crt. 2.1 codurile 2.1.1, 2.1.2 si 2.1.3, la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2 din anexa nr. 1.

(7) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de receptie a lucrarilor de cadastru si cele de publicitate imobiliara realizate in cadrul lucrarilor de cadastru general.

(8) Sunt scutite de la plata tarifelor datele furnizate contractorilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ai unitatilor subordonate pentru lucrarile realizate la solicitarea acestor institutii.

(9) Este scutit de la plata tarifelor serviciul prevazut la nr. crt. 1.2 codul 1.2.13 din anexa nr. 1, furnizat institutiilor publice in indeplinirea atributiilor specifice.

(10) Sunt scutite de plata tarifului prevazut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de receptie a expertizelor judiciare in specialitatea topografie, geodezie si cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate.

Art. 4. – Se aproba nivelul taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Art. 7. –

(1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, art. 68 alin. (2) din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 686 din 30 octombrie 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Orice taxa de autorizare se achita de solicitant odata cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz.”

 

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Cristian Fainisi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 aprilie 2009.

Nr. 39.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala

de Cadastru si Publicitate Imobiliara

si de unitatile sale subordonate

 

 

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| Nr. | Grupe de servicii | Codul | Denumirea serviciului | Unitatea de masura | Tariful |

| crt. | |serviciului | | |(lei/unitate de masura)|

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 1. |Avize, receptii si furnizare date | |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 1.1. |Avize si receptii | 1.1.1. |Aviz incepere lucrari |lucrare |100 |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.1.2. |Receptie tehnica pentru lucrari de |ha |200, dar nu mai mult |

| | | |masuratori terestre | |de 1.500 |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.1.3. |Receptie lucrari fotogrammetrice |ha |10, dar nu mai mult de |

| | | | | |2.000 |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 1.2. |Furnizare date de | 1.2.1. |Inregistrari GNSS de la o statie |ora |15 |

| |cadastru, | |permanenta, cu anunt prealabil cu | | |

| |geodezie si | |24 de ore | | |

| |cartografie +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.2. |Servicii pozitionare GNSS in timp |ora |0 |

| | | |real – ROMPOS | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.3. |Harti si planuri cadastrale si |foaie de harta |40 |

| | | |topografice tiparite | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.4. |Harti si planuri cadastrale si |foaie de harta |30 |

| | | |topografice digitale – raster | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.5. |Harti si planuri cadastrale si |strat pe foaie de harta|120 |

| | | |topografice digitale – vectorial | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.6. |Coordonate planimetrice, |punct |15 |

| | | |altimetrice si 3D | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.7. |Copii certificate ale planurilor si |foaie de plan/harta |30 |

| | | |hartilor | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.8. |Plan parcelar in format digital |ha |5 |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.9. |Plan parcelar analogic |plan |20 |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.10. |Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m |km2 |20 |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.11. |Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m |km2 |100 |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.12. |Aerofotograme |fotograma |150 |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.13. |Mozaic ortofotoplan rezolutie |km2 |10 |

| | | |0,5-10 m | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.14. |Model numeric al terenului cu |km2 |50 |

| | | |densitatea punctelor cuprinsa intre | | |

| | | |1-20 m | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 1.2.15. |Model numeric al terenului cu |km2 |15 |

| | | |densitatea punctelor mai mica | | |

| | | |de 20 m | | |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 2. |Servicii de cadastru si publicitate imobiliara |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 2.1. |Prima inregistrare | 2.1.1. |Receptie si infiintare carte funciara|imobil/u.i. |120 |

| |a imobilelor/ +————+————————————-+———————–+———————–+

| |unitatilor | 2.1.2. |Receptie (nr. cadastral) |imobil/u.i. |60 |

| |individuale (u.i.)1)+————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.1.3. |Infiintare carte funciara |imobil/u.i. |60 |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 2.2. |Dezmembrare/ | 2.2.1. |Receptie dezmembrare/comasare |imobil rezultat/u.i. |60 |

| |Comasare2) | | |rezultata | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.2.2. |Inscriere dezmembrare/comasare |imobil rezultat/u.i. |60 |

| | | |in cartea funciara |rezultata | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.2.3. |Dezmembrare pentru exproprieri |imobil rezultat/u.i. |10 |

| | | | |rezultata | |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 2.3. |Intabulare sau | 2.3.1. |Drept de proprietate sau |valoarea din act |0,5%3) |

| |inscriere | |dezmembraminte in favoarea | | |

| |provizorie | |persoanelor juridice | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.3.2. |Drept de proprietate sau |valoarea din act |0,15%3) |

| | | |dezmembraminte in favoarea | | |

| | | |persoanelor fizice si a cultelor | | |

| | | |religioase recunoscute in conditiile | | |

| | | |legii | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.3.3. |Ipoteca/Privilegiu4) |operatiune |100/imobil + 0,1% |

| | | | | |din valoarea creantei |

| | | | | |garantate |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.3.4. |Imobile expropriate5) |imobil |50 |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 2.4. |Notare | 2.4.1. |Fuziune/Divizare |imobil |0,5%3) |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.4.2. |Alte notari (inclusiv radierea) |operatiune6) |60 |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 2.5. |Rectificare | 2.5.1. |Indreptare eroare materiala si |imobil |0 |

| | | |repozitionare imobil | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.5.2. |Rectificare limite imobil si |imobil |120 |

| | | |modificare suprafata | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.5.3. |Reconstituire carte funciara |carte funciara |0 |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 2.6. |Actualizare | 2.6.1. |Inscriere constructii |imobil |60 + 0,05% din valoarea|

| |informatii tehnice | | | |de impozitare a |

| | | | | |constructiei |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.6.2. |Extindere sau desfiintare constructii|imobil |60 |

| | | |si actualizare categorie de | | |

| | | |folosinta, destinatie sau alte | | |

| | | |informatii tehnice | | |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

| 2.7. |Consultare/ | 2.7.1. |Consultare documente din arhiva7) |15 minute |10 |

| |Informare +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.7.2. |Extras de carte funciara pentru |imobil |20 |

| | | |informare | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.7.3. |Extras de carte funciara pentru |imobil |40 |

| | | |autentificare | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.7.4. |Certificat de sarcini |certificat |100 |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.7.5. |Copii certificate din mapa de acte si|fila |5 |

| | | |carti funciare | | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.7.6. |Certificat privind identificarea |proprietar/birou de |100 |

| | | |numarului topografic/cadastral si de |cadastru si publicitate| |

| | | |carte funciara dupa |imobiliara sau sector | |

| | | |numele/denumirea proprietarului8) |al municipiului | |

| | | | |Bucuresti | |

| | +————+————————————-+———————–+———————–+

| | | 2.7.7. |Extras din planul cadastral, pe |imobil |15 |

| | | |ortofotoplan | | |

+——+——————–+————+————————————-+———————–+———————–+

 

 

1) Tarifele includ furnizarea la cerere a:

-coordonatelor punctelor de detaliu si a coordonatelor punctelor din retelele de ridicare din documentatiile cadastrale existente in arhiva si din retelele de indesire;

-coordonatelor punctelor din reteaua geodezica de stat in plan de proiectie Stereografic 1970;

-planului cadastral actualizat (format A4);

-hartilor si planurilor cadastrale si topografice, indiferent de scara si editie (format A4);

-datelor de publicitate imobiliara necesare realizarii lucrarii (consultare carte funciara si copii de pe planul topografic de carte funciara).

2) Inclusiv operatiunile de apartamentare, respectiv inscriere condominiu.

3) Din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de camerele notarilor publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2, dupa caz, se va incadra si infiintarea cartii funciare a imobilelor/unitatilor individuale, dobandite in baza actelor juridice incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar pentru receptia documentatiilor cadastrale se va percepe tariful prevazut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.

La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietati, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. In ambele situatii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

4) Include si notarea interdictiilor. Intabularea ipotecii in baza actelor aditionale la contractul de ipoteca, precum si a privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari se incadreaza la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru inscrierea dreptului de ipoteca legala sau privilegiul pentru rest de plata. Nu se percepe tarif pentru inscrierea privilegiului finantatorului constituit prin contractul de ipoteca.

5) Receptia documentatiei cadastrale pentru intregul imobil din care se dezmembreaza suprafata supusa exproprierii, receptia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra intregului imobil, infiintare carte funciara pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobandit prin expropriere si a dreptului de administrare.

6) Notarea sau radierea unei inscrieri efectuata intr-o carte funciara, in baza unei singure incheieri, reprezinta o operatiune. Radierea ipotecii include si radierea interdictiilor.

7) Serviciul se aplica si datelor de cadastru, geodezie si cartografie prevazute la nr. crt. 1.2.

8) Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numarului cadastral/topografic si a numarului de carte funciara ale imobilelor dupa numele/denumirea proprietarului si a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale sa solicite aceste informatii. Cererile prin care se solicita serviciul se depun la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

 

ANEXA Nr. 2

 

Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de

specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

 

 

+—-+——————————–+——————+———————+

|Nr. | Denumirea |Unitatea de masura| Taxa lei/unitate |

|crt.| | | (de masura) |

+—-+——————————–+——————+———————+

|1. |Autorizare |

+—-+——————————–+——————+———————+

|1.1.|Autorizarea persoanelor fizice |persoana | 400 |

+—-+——————————–+——————+———————+

|1.2.|Autorizarea persoanelor juridice|persoana | 2.000 |

+—-+——————————–+——————+———————+