Ordinul nr. 1738/2015

privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

ART. 1
(1) Se aprobă termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Pentru serviciile prestate de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, directorii acestora pot stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă.
(3) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, cererea va fi soluţionată în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun şi intabularea dreptului de ipotecă convenţională, cererea se va soluţiona în termenul de soluţionare al ipotecii.
ART. 2
Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare şi ziua eliberării neintrând în calculul acestora.
ART. 3
(1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluţionate în regim de urgenţă, la solicitarea persoanei interesate şi cu achitarea unui tarif suplimentar.
(2) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior, în baza dovezii achitării diferenţei de tarif.
(3) Termenele pentru soluţionarea în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă. Dovada achitării tarifului pentru soluţionarea unei cereri în regim de urgenţă se ataşează la dosar de îndată.
(4) În situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în termen din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se va calcula de la data completării cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.
ART. 4
(1) Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim normal se face la împlinirea termenului.
(2) Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim de urgenţă se poate face oricând în intervalul alocat soluţionării cererii.
ART. 5
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

ANEXĂ
LISTA
cuprinzând termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

Nr. crt.

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen*)

(zile lucrătoare)

Termen în regim de urgenţă

(zile lucrătoare)

1.

Avize, recepţii şi furnizare date

1.1.

Avize şi recepţii

1.1.1.

Aviz începere lucrări

7

2

1.1.2.

Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre/recepţie tehnică pentru aplicaţie software de transformare a
coordonatelor

15

5

1.1.3.

Recepţie lucrări fotogrammetrice

15

5

1.1.4.

Recepţia documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsurători

30

10

1.2.

Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

1.2.1.

Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă, cu anunţ prealabil cu 24 de ore

3

1

1.2.2.

Servicii poziţionare GNSS în timp real – ROMPOS

3

1

1.2.3.

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice tipărite

3

1

1.2.4.

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale – raster

3

1

1.2.5.

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale – vectorial

3

1

1.2.6.

Coordonate planimetrice, altimetrice şi 3D

3

1

1.2.7.

Copii certificate ale planurilor şi hărţilor

3

1

1.2.8.

Plan parcelar în format digital

3

1

1.2.9.

Plan parcelar analogic

3

1

1.2.10.

Ortofotoplan rezoluţie 0,5-2 m

3

1

1.2.11.

Ortofotoplan rezoluţie 0,1-0,4 m

3

1

1.2.12.

Aerofotograme

3

1

1.2.13.

Mozaic ortofotoplan rezoluţie 0,5-10 m

3

1

1.2.14.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă între 1-20 m

3

1

1.2.15.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mică de 20 m

3

1

2.

Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară

2.1.

Prima înregistrare a imobilelor/unităţilor individuale

2.1.1.

Recepţie şi înfiinţare carte funciară

18

6

2.1.2.

Recepţie (nr. cadastral)

11

4

2.1.3.

Înfiinţare carte funciară

11

4

2.2.

Dezmembrare/Comasare

2.2.1.

Recepţie dezmembrare/comasare

7

3

2.2.2.

Înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară

7

3

2.2.3.

Dezmembrare pentru exproprieri

7

3

2.3.

Intabulare sau înscriere provizorie

2.3.1.

Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice

7

2

2.3.2.

Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii

7

2

2.3.3.

Ipotecă/Privilegiu

2

1

2.3.4.

Imobile expropriate

7

2

2.4.

Notare

2.4.1.

Fuziune/Divizare

5

2

2.4.2.

Alte notări (inclusiv radierea)

5

2

2.5.

Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare materială şi repoziţionare imobil

1

2.5.2.

Rectificare limite imobil şi modificare suprafaţă

15

5

2.5.3.

Reconstituire carte funciară

3

1

2.5.4.

Modificare suprafaţă

9

3

2.5.5.

Repoziţionare imobil

9

3

2.5.6.

Anulare operaţiuni cadastrale

3

1

2.5.7.

Anulare operaţiuni cadastrale flux integrat

9

3

2.6.

Actualizare informaţii tehnice

2.6.1.

Înscriere construcţii

15

5

2.6.2.

Extindere sau desfiinţare construcţii şi actualizare categorie de folosinţă, destinaţie sau alte informaţii tehnice

15

5

2.7.

Consultare/Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhivă

1

2.7.2.

Extras de carte funciară pentru informare

2

1

2.7.3.

Extras de carte funciară pentru autentificare

2

1

2.7.4.

Certificat de sarcini

5

2

2.7.5.

Copii certificate din mapa de acte şi cărţi funciare

2

1

2.7.6.

Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

10

3

2.7.7.

Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan

3

1

2.7.8.

Eliberare duplicat

3

1

2.7.9.

Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii
cu drept de semnătură

9

3

2.7.10.

Extras de carte funciară pentru informare on line**)

2.7.11.

Copie documente arhivă on line**)

*) În situaţia prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
**) Serviciile solicitate online, a căror plată se face prin aplicaţia E-payment, se furnizează de îndată, dacă informaţia este disponibilă în mediul electronic.